Archive for the ‘ข่าวสารห้องสมุดทหาร’ Category

เปิดอบรมการใช้งาน โปรแกรมห้องสมุดทหาร เวอร์ชั่น ๓ ให้กองทัพบก

พฤษภาคม 14 | Posted by mweblib | ข่าวสารห้องสมุดทหาร

สปท. เปิดการอบรมการใช้งานระบบงานห้องสมุดทหาร เวอร์ชั่น ๓ ให้กับหน่วยงานของ กองทัพบก จำนวน ๒๗ หน่วย รวมกำลังพล ๔๖ นาย ระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๕๕ เวลา ๐๘๐๐- ๑๖๐๐ ณ ห้องเรียน ๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร  กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อาคาร ๗ แจ้งวัฒนะ ... Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดทหาร

พฤษภาคม 14 | Posted by mweblib | ข่าวสารห้องสมุดทหาร

สปท. เชิญผู้แทนหน่วยที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดทหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำิเนินงานห้องสมุดทหารครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๑๖ พ.ค.๕๕ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องเจ้าหมื่นไววรนารถ ชั้น ๖ บก.สปท. ... Read more