เริ่มใช้งาน โปรแกรมห้องสมุดทหาร เวอร์ชัน 3

พฤศจิกายน 14 | Posted by mweblib | คณะทำงาน


ห้องสมุด กองสนันสนุน ศฝทส.สส.ทหาร

ห้องสมุด กองสนับสนุน ศูนย์ฝึกเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารทหาร (ห้องสมุด สท.ทหาร เดิม) เป็นห้องสมุดที่มีการใช้งานด้วยระบบงานห้องสมุดทหารเป็นแห่งแรก มีการลงรายการบรรณานุกรมมากที่สุด มีความสมบูรณ์และความหลากหลายของข้อมูลสูงที่สุด การติดตั้งระบบงานห้องสมุดทหาร เพื่อทดสอบการใช้งานในลักษณะ การโอนข้อมูลจากระบบเก่ามาใช้งาน ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 7 กองบัญชาการกองทัพไทย

ห้องสมุด กรมการสื่อสารทหาร

ห้องสมุด  กรมการสื่อสารทหาร (ทุ่งสีกัน 1) เป็นห้องสมุดที่เพิ่งเริ่มตั้งใหม่ การติดตั้งระบบงานห้องสมุดทหาร เพื่อทดสอบการใช้งานในลักษณะของห้องสมุดตั้งใหม่ และการติดตั้งระบบงานห้องสมุดทหาร เพื่อทดสอบการใช้งานในลักษณะเริ่มต้นของห้องสมุดตั้งใหม่ ตั้งอยู่ที่ กรมการสื่อสารทหาร ทุ่งสีกัน1 ดอนเมือง

ห้องสมุด และศูนย์ข้อมูล สปท.

ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล สปท. เป็นห้องสมุดที่มีการพัฒนารวดเร็วมาก มีการลงรายการบรรณานุกรมจำนวนมาก มีความสมบูรณ์และความหลากหลายของข้อมูลสูง การติดตั้งระบบงานห้องสมุดทหาร เพื่อทดสอบการใช้งานในลักษณะของห้องสมุดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และใช้งานระบบงานห้องสมุดทหารในลักษณะเริ่มต้น ตั้งอยู่ที่ อาคาร บก.สปท. ถ.วิภาวดีรังสิต

ห้องสมุด ประวัติศาสตร์ กปท.บก.สปท.

ห้องสมุด กองประวัติศาสตร์ กปท.บก.สปท.  เป็นห้องสมุดเก่า ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้อย่างจำกัด และมีการใช้งานในแบบ standalone แต่มีการบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมในรูปแบบ excel file การติดตั้งระบบงานห้องสมุดทหาร เพื่อทดสอบการใช้งานในลักษณะ การโอนข้อมูลจาก excel file มาใช้งาน ในรูปแบบ standalone และมีการโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบเครือข่ายตามช่วงเวลา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อนุสรณ์สถาน ดอนเมือง

Comments are closed.