ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดทหาร

พฤษภาคม 14 | Posted by mweblib | ข่าวสารห้องสมุดทหาร

สปท. เชิญผู้แทนหน่วยที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดทหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำิเนินงานห้องสมุดทหารครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๑๖ พ.ค.๕๕ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องเจ้าหมื่นไววรนารถ ชั้น ๖ บก.สปท.

Comments are closed.