เว็บไซด์ห้องสมุดอื่นๆ

รวมลิงค์เว็บไซด์ห้องสมุดทั้งในและ นอกประเทศ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยhttp://bestessayes.com/ http://10pagepapers.com/เกษตรศาสตร์ http://www.lib.ku.ac.th
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://library.kku.ac.th
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.car.chula.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://library.cmu.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ http://lib.tsu.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://library.tu.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.lib.nu.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.lib.buu.ac.th
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.library.msu.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.li.mahidol.ac.th
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.lib.ru.ac.th
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง http://www.lib.ru.ac.th/trang
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร http://www.swu.ac.th/lib
หอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.thapra.lib.su.ac.th
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.snamcn.lib.su.ac.th
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี http://tanee.psu.ac.th
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ http://www.clib.psu.ac.th
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.odi.stou.ac.th
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://lib.ubu.ac.th
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://library.kmitnb.ac.th
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.lib.kmitl.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.lib.kmutt.ac.th
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://library2.nida.ac.th
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://clm.wu.ac.th
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://sutlib1.sut.ac.th/index.html
กองห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ http://www.mju.ac.th/president/library
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://library.riss.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย http://www.lib.ricr.ac.th/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://203.151.224.33/
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง http://www.arc.rilp.ac.th/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ http://203.150.224.5/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร http://www.rikp.ac.th/weblibrary.htm
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://lib.ripw.ac.th/h/b22.htm
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ http://intanin.ripb.ac.th/~Elibrary/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย http://mail.riloei.ac.th/~Esuriyun/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม http://www.arcm.rimhk.ac.th/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร http://203.150.182.249/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี http://library.riudon.ac.th/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา http://arc.rin.ac.th/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ http://www.ribr.ac.th/~Elibrary/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี http://library.riubon.ac.th/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี http://library.rits.ac.th/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา http://www.ripa.ac.th/submenu4.html
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ http://lib.ripw.ac.th/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม http://www.rinp.ac.th/Library/index.html
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี http://www.kru.ac.th
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี http://gold.rajabhat.edu/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช http://library.rint.ac.th/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต http://www.ripk.ac.th/library/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา http://www.riy.ac.th
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา http://www.riska.ac.th/Sbook/Sbook.htm
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี http://arc.risurat.ac.th/menu/index.shtml
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม http://lib.chandra.ac.th
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี http://203.146.46.168/index.html
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา http://203.107.173.51
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร http://www.thai.net/ripna/index.html
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต http://www.arc.dusit.ac.th
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://cenlibk.bu.ac.th
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเอแบค http://library.au.ac.th
หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://library.spu.ac.th
หอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ http://lib.payap.ac.th
ห้องสมุดโรงเรียน
Digital Library for SchoolNet http://www.school.net.th/library/
ห้องสมุดอิเลคทรอนิค - ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน http://dnfe5.nfe.go.th/index.htm
ห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบ http://library.sk.ac.th
ห้องสมุด โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล http://sglib.cjb.net
ห้องสมุดอื่นๆ ที่น่าสนใจ
หอสมุดแห่งชาติ http://www.span.com.au/nlt
ห้องสมุดรัฐสภา http://www.parliament.go.th/library
ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th/html/fslaw.htm
ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipic.moc.go.th
ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://www.riclib.nrct.go.th
ห้องสมุดความรู้ -โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา http://kanchanapisek.or.th/kp1/lib
ห้องสมุดความรู้การเกษตร - กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.doae.go.th/library/
ห้องสมุดสถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก http://www.childthai.org/cic/c001.htm
ห้องสมุดธรรมะ http://members.tripod.com/~budish/
ห้องสมุดดาราศาสตร์ - สมาคมดาราศาสตร์ไทย http://thaiastro.nectec.or.th/library/library.html
ห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th/libr/public/center/bot11.html
ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์ http://telecom.scb.co.th/LIB
ห้องสมุดวิทยพัฒน์ http://wphat.simplenet.com
ห้องสมุดไทย http://geocities.com/thailibrary
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://elib.fda.moph.go.th/library

Comments are closed.